ابرهای فورانی ستاره‌ی AG Car

چه چیزی این ابرهای غیرمتعارف را پدید آورده‌است؟ در مرکز این عکس سال 2021 تلسکوپ هابل، که توسط جودی اشمیت تدوین شده، ستاره ابرغول  AG Carinae در فاصله 20 هزار سال نوری در صورت فلکی…