مرور برچسب

planck

سن جهان چقدر است؟

                                                                                  سن جهان حدود 13.77 میلیارد سال…