از Astral بپرسید: راه‌ شیری از کهکشان آندرومدا چگونه به‌ نظر می‌آید؟

پرسش: از نظر ما در کهکشان راه شیری، کهکشان آندرومدا تقریبا، ولی نه به طور کامل، به شکل تیغه‌ای به نظر می‌آید. ساکنان آندرومدا کهکشان ما را با چه زاویه‌ای خواهند دید؟ پاسخ: زاویه تمایل…