مرور برچسب

چشم غیر مسلح،انفصال ظاهری ، قطر زاویه ای ، هواپیما، ستاره آلفا