مرور برچسب

نور مرئی

ستاره شناسی رادیویی چیست؟

تحقیقات فضایی کاملا وابسته به اطلاعاتی است که ما از نور اجرام آسمانی جمع آوری می کنیم . درخشندگی، رنگ و حرکت . برای میلیون ها سال انسان تنها می توانست کیهان را با نور مرئی مشاهده کند، اما نور مرئی از جمله طیف الکترومغناطیسی است که همه  تابش ها را شامل می شود. از کوتاه ترین طول موج( بزرگترین فرکانس) تا بلندترین( کوتاه ترین فرکانس). طول موج های بالاتر فوتونهای کم انرژی تری دارند و کوتاه ترین آنها امواج رادیویی است. فضانوردی رادیویی، مطالعه فضا از طریق آنالیز تابش رادیویی از اشیا نجومی می باشد. امواج رادیویی خیلی راحت تر از…