مرور برچسب

صورت فلکی خرس بزرگ

M81-M82

M81  و M82 در فاصله‌ای بسیار نزدیک از هم و در صورت فلکی خرس بزرگ قرار گرفته‌اند که تقریبا در تمامی فصول با تلسکوپ…