مرور برچسب

اتمسفر بیرونی

جزئیاتی دقیق از یک خورشید گرفتگی: تاج خورشیدی

فقط در تاریکی زودگذر یک خورشیدگرفتگی کامل، نور تاج خورشیدی به راحتی قابل مشاهده است. تاج پهن خورشیدی یا اتمسفر بیرونی خورشید، که به طور معمول توسط قرص روشن خورشید پوشانده می­شود، یک چشم انداز جذاب است. اما اگر چه جزئیات دقیق و محدوده­ های روشنایی حداکثر تاج خورشیدی برای چشم قابل تشخیص است، عکس برداری آن دشوار است. با این حال، در اینجا با استفاده از تصاویر چندگانه و پردازش دیجیتال، عکس دقیقی از تاج خورشید در طول خورشید گرفتگی کامل ماه اوت 2008 از مغولستان، تصویر شده است. رگه­ های پیچیده و شراره­ های درخشانِ یک ترکیبِ همیشه در…