مرور برچسب

ابرهای مولکولی

دنباله دار کلارک در نزدیکی لبه

آنچه در پیش زمینه ابرهای کیهانی در این میدان دید خیره کننده مشاهده می شود، دنباله دار 71P/کلارک است. میزان رنگ ها در این تصویر تلسکوپی دو پنلی، افزایش یافته اند. قطر این جرم، حدود 5 درجه یا 10 ماه کامل است. در این عکس، موقعیت دنباله دار در شب 24-23 مارس در فاصله 5 دقیقه نوری زمین به تصویر کشیده شده است. دنباله دار در این مکان، بسیار نزدیک به خط دید ستاره قلب العقرب (Antares) و مجموعه ابری  مارافسای (Rho Ophiuchi) دیده می شود. قلب العقرب که به نام کژدم آلفا (Alpha Scorpii) نیز شناخته می شود، در بخش میانی و پایین تصویر احاطه…