عکس مربوط به یک راه پیمایی فضایی در ۱۳ نوامبر ۱۹۶۶ است که در آن باز آلدرین خلبان جمینای ۱۲ در حال اتصال وسایل الکترونیکی به سفینه میباشد . این وسایل طراحی شده برای برنامه آپولو بودند که در جمینی مورد امتحان قرار گرفتند و البته کارشان را با موفقیت انجام دادند. کل ماموریت اتصال قطعات جدید به سفینه دو ساعت و نه دقیقه به طول انجامید . خوشبختانه این ماموریت به هیچ وجه به سختی ۳ ماموریت قبلی سفینه جمینی نبود .

برگرفته از سایت ناسا